Lärande

Utveckling och lärande vid Enbackens förskola

Vi har skapat en verksamhetsplan som bygger på förskolans styrdokument. Verksamhetsplanen utvärderas varje år och resultatet delges alla föräldrar .

På förskolan intar vi ett helhetstänkande kring barnens utveckling och lärande. Vi förenar lärande och omsorg. Det betyder att vi ser alla situationer på förskolan som lärande. Ett blöjbyte eller en måltidssituation kan vara lika lärande ur ett annat perspektiv som exempelvis ett naturvetenskapligt experiment. Leken utgör den bas för lärandet som vi upplever som viktigast. Därför intar leken en viktig position i allt lärande.

Vår läroplan talar om kunskap som ”de 4 F:en” De står för :

  • Fakta
  • Förståelse
  • Färdighet
  • Förtrogenhet

Dessa F förutsätter och samspelar med varandra. Vi vill dessutom lägga till ett femte:

  • Fantasi.

Med fantasins hjälp kan vi färdas till andra världar, inta nya perspektiv, göra nya upptäckter och ha roligt tillsammans.

Att skapa positiva och gemensamma upplevelser, menar vi är en gynnsam grund för lärande och utveckling. Vi arbetar inom olika temaområden där flätas samman, vilket kan betyda att när vi arbetar med skapande, kanske vi arbetar lika mycket med språk eller matematik.

Att äga ett språk är nyckeln till kunskap och vi arbetar mycket med konkret material för att förstärka lärandet och göra det lustfyllt.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli både mångsidigt och sammanhängande och skapar en förståelse utifrån många perspektiv.

Alla grupper har oftast samma tema och arbetar utifrån sina förutsättningar.